TEL: +421 918 666 306  MAIL: info@nikos.sk

Přinášíme na Váš stůl tradici a originálnost slovenských pařených sýrů podle původních receptur našich předků.
SLOVENSKÝ ESHOP

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je NIKOS, s.r.o., IČ: 36369381, se sídlem 023 54 Turzovka, Hliněné 183.

Společnost je zapsána v OR, oddíl Sro, vložka číslo: 10132L (dále jen prodávající) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, a to na www.syrove-dorty.cz

Kontaktní údaje prodávajícího

 

mail: info@nikos.sk

telefon: 041/4356 207

mobil: +421  918 666 306

 

Orgán dozoru:

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Inspektorát ČOI pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Provozní 5491/1; 722 00 Ostrava - Třebovice

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor

Tel. č .: +420 475 209 493

http://www.coi.cz

 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu www.syrove-dorty.cz, který provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentováno na internetové stránce www.syrove-dorty.cz kupujícímu (dále jen kupní smlouva) a na všechny vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které vznikly při uzavírání kupní smlouvy a při reklamaci zboží.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Zbožím na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího - www.syrove-dorty.cz - jsou produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce společnosti TrueOne, s.r.o. pro nákup prostřednictvím internetové stránky www.syrove-dorty.cz. Zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího je zboží, které bylo speciálně objednané od dodavatele prodávajícího pro konkrétního kupujícího na základě specifikace dané kupujícím. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost konkrétního zboží pro kupujícího bude potvrzena při ověření objednávky a to telefonicky nebo mailem - závaznou akceptací objednávky.

1.5 Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisům České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, nebo do uplynutí doby pokud jsou časově omezené a pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak. Pokud prodávající poskytuje na vybrané produkty několik slev nebo výhod, tyto nelze kombinovat (pokud není uvedeno jinak) a je na rozhodnutí kupujícího kterou nabízenou slevu nebo výhodu si při objednávce vybere.

1.6 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající na doméně www.syrove-dorty.cz. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

 

2. Objednávka, způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen objednávka ).

2.2 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, kontaktní osobu, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo, IČO, DIČ, DIČ DPH, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží, emailovou adresu. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.

2.3 Závazným akceptováním objednávky prodávajícím je telefonické nebo mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti, termínu dodání zboží a zálohové platbě požadovaného kupujícím. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

2.4 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu, specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží nebo jiných službách, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje. V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.5 Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

b) o obchodním jménem a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

d) o adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího

i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

l) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 občanského zákoníku informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad jako stanoví ust. § 502 občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

q) o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

s) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

u) o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

v) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

w) o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je český jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.6 Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

2.7 Provozovatel je oprávněn i v případě objednávky zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, vyžádat od kupujícího zálohu v dohodnuté výši. Kupující poskytnutím zálohy uděluje neodvolatelný souhlas provozovateli, že zboží, za který byla poskytnuta záloha nespadá do okruhu zboží definovaných v § 7 odst. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku poskytnuté zálohy za bezdůvodné nepřevzetí zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši.

2.8 Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den zaslání závazné akceptace objednávky prodávajícím a to v případě, že zboží ještě nebyl prodávajícím fakturováno. Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou (faxem, mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (faxem, mailem nebo poštou). V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

2.9 Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

2.10 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen dodat na základě závazné akceptace objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR. Dále je prodávající povinen předat nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické formě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.2 Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

3.3 Prodávající má právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží na svých prodejnách a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placená předem kartou nebo prostřednictvím bankovního převodu.

3.3 Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího. Kupující je povinen potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

Kupující má právo na dodání v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazné akceptaci objednávky.

 

4. Dodací podmínky

4.1 Zboží je prodáváno podle ilustračních fotografií prodávajícího umístěných na internetové stránce www.syrove-dorty.cz. Sýrové dorty a talíře mají dobu spotřeby 7-10 dní, co se týče ostatních sýrových výrobků u nich je minimálně doba spotřeby 21 dní.

4.2 Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat mu zboží ve lhůtě uvedené v závazné akceptaci objednávky.

Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.

V případě, že hrozí prodlení dodání zboží v důsledku nepředvídatelných okolností nezaviněných dodavatelem (např. Živelné události, nedodržení lhůty dodávky od výrobce, zahraničního dodavatele, zpoždění nebo selhání dopravy apod.), Je dodavatel povinen neprodleně informovat kupujícího o této skutečnosti písemnou formou ( faxem, mailem nebo poštou) a dohodnout s ním náhradní (prodlouženou) lhůtu dodání zboží. Pokud kupující nesouhlasí s touto náhradní (prodlouženou) lhůtou, může od kupní smlouvy odstoupit, o čemž písemně (faxem, mailem nebo poštou) informuje prodávajícího.

V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme v dohodnutý den v kupní smlouvě, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši 50% z ceny, min však 400 Kč.

4.3 Zobrazení zboží na internetové stránce elektronického obchodu, který provozuje prodávající je pouze ilustrativní. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě používaného monitoru, resp. jiného Vámi používaného zařízení.

4.4 Zákazník je oprávněn při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. V případě zjištění nekompletnosti zboží třeba zaslat fotografie obsahu balíku na mail info@nikos.sk nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. Pozdější reklamace nebudou uznány.

4.5 Místem dodání zboží je místo uvedené v závazné akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

4.6 Zboží je přepravováno českou poštou službou EMS kde výrobky nejsou přepravovány v chladírenském vozidle. Sýrové výrobky jakož i dort se vydrží přepravovat bez chlazení min 24 hodin aniž by se snížila nebo zcela znehodnotila jakost výrobku.

4.7 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 4.2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

4.8 Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má zboží v držení, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

4.9 Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí náš zaměstnanec. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

4.10 Doba dodání je uvedena u jednotlivém zboží a závisí na dostupnosti zboží u dodavatele.

4.11 Faktura slouží i jako záruční list, když spolu se zbožím není dodán záruční list výrobce. Faktura je Vám dodána a podepsána při převzetí zboží.

4.12 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího nebo šekem na adresu určenou kupujícím.

4.13 Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat reklamované zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo kurýrní společností.

4.14 Prodávající akceptuje následující způsoby plateb: v hotovosti, platební kartou přes internet, platba na dobírku a platba na účet.

4.15 Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail zašleme pokyny k úhradě platby. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na tentýž e-mail potvrzení o přijetí platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů před dohodnutým doručením v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou. Při osobním odběru zboží, je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).


 

5. Kupní cena

5.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen kupní cena) formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v závazné akceptaci objednávky.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží mimo již uzavřených a potvrzených objednávek.

5.3 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží nejpozději při převzetí zboží.

V případě, že kupující zaplatí za zboží prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

5.4 V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

5.5 Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.

 

 

6. Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

7. Reklamační řád

7.1 Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu uvedeného na internetové stránce www.syrove-dorty.cz

7.2 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

7.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce www.syrove-dorty.cz. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

7.4 Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.5 Reklamační řízení zboží, který se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení reklamace / písemně, emailem / na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

7.6 Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) doručení reklamace / písemně, emailem / na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu

b) provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, resp. zaslání fotodokumentace.

7.7 Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

7.8 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.8 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné formě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s § 18 odst. 5 zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.9 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.11 Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží

-Neoznámením zjevných vad při převzetí zboží

-Uplynutím záruční doby zboží

-Mechanických poškozením zboží způsobeným kupujícím

-Poškození zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi

-Poškození zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením

- Zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

7.12 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

-Výměna zboží

-Vrácením kupní ceny

-Vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží

-Písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění

- Odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

7.13 Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude doručen prostřednictvím spolu se zbožím reklamační protokol.

7.14 V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové zboží začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

7.15 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v reklamaci / písemně, emailem / na uplatnění reklamace.

7.19 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se spotřebitelem nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

7.20 Alternativní řešení sporů: Nakupující / spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o reklamaci (e-mailem na info@nikos.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva nebo pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb Před tím, než zákazník podá podnět, musí se nejprve pokusit vyřešit problém s prodávajícím.

Cílem alternativního řešení sporů je předejít soudnímu sporu a vyřešit problém ke spokojenosti spotřebitele i obchodníka.

ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU seznam těchto subjektů najdete zde: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Těmito subjekty ARS (zkratka ARS = alternativní řešení sporů) na Slovensku jsou:

-SOI - Slovenská obchodní inspekce

-Úřad pro regulaci síťových odvětví (týká se dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),

-Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb (týká se veřejných služeb a poštovních služeb,

-súkromná firma, která má o státu licenci k provádění (tzv. oprávněná právnická osoba, zapsaná v seznamu).

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.

Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 130 Kč s DPH.

Formuláře pro podání návrhu na zahájení ARS https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

8.1 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust.§ 3 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů

8.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě do 14 dní.

8.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme objednané zboží.

8.4 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

8.7 Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8.8 Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.

8.9 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

8.10 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

8.11 Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.

8.12 Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

8.13 Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8.14 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8.14 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž

kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

8.15 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu zejména:

a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši

b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

8.16 V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

- poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

- prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.

- poskytnutí služby výnosu zboží do domu / bytu pokud došlo k úplnému poskytnutí této služby.

8.17 Ustanovení čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

9. Recenze při výrobcích a dárkové poukázky

9.1 Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují jméno naší společnosti.

9.2 Dárkové poukázky (certifikáty) vystavené prodávajícím lze uplatnit na nákup zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Pokud není uvedeno jinak, dárkovou poukázku lze použít pouze na nákup zboží, nevztahuje se na služby, poštovné náklady a jiné poplatky.

9.3 Hodnota dárkové poukázky je uvedena na každé poukázce jako suma včetně DPH, přičemž poukázka funguje jako sleva z celkové částky objednaného zboží s DPH. Dárkovou poukázku lze využít jedině v celé hodnotě, v rámci jednoho nákupu, nelze ji uplatnit po částech. Nedoplatek za nákup zboží je třeba uhradit finanční formou, přeplatek se nevrací.

9.4 Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od kupní smlouvy za nákup zboží, za které kupující zaplatil dárkovou poukázkou, kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny ve formě dárkové poukázky (zasláním dárkové poukázky na adresu zadané kupujícím)


10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky. Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

10.2 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

10.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce www.syrove-torty.eu.

10.4Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/20154 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

V Turzovce, dne 1.7.2018
NIKOS, s.r.o.